XVII Mistrzostwa Polski LSO o Puchar "KnC"

Regulamin XVII Mistrzostw Polski LSO w Piłce Nożnej o Puchar „KnC”
MISTRZOSTWA POLSKI LSO W PIŁCE
NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR "KnC"
XVII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej o Puchar „KnC” (pełna nazwa turnieju, w skrócie: Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” lub Mistrzostwa Polski o Puchar „KnC” lub Mistrzostwa Polski „KnC”) odbywają się po raz drugi w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. W 2007 roku w drugiej edycji Pucharu „KnC” graliśmy w Pile, a tym razem wybór padł na Kołobrzeg!
W związku z pandemią Covid-19 będzie to turniej podobny do tego, który rozgrywany był w 2021 roku w Rzeszowie. Duża cześć zawodów odbywać się będzie na terenach otwartych: orlikach i boiskach typu „orlik”. Poza tym termin Pucharu „KnC” z myślą o obostrzeniach i bezpieczeństwie uczestników znów został przełożony na miesiąc czerwiec a dokładnie na 27-28 czerwca 2022.
 
  • Mistrzostwa rozgrywane są w trzech kategoriach wiekowych:
  • - ministrant (roczniki 2010 – 2014)
  • na halach sportowych
  • - lektor młodszy (roczniki 2006 – 2009)
  • na boiskach typu „orlik”
  • - lektor starszy (roczniki 2001 – 2005)
  • na boiskach typu „orlik”
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI LSO O PUCHAR „KnC” 

 

 

§ 1 

Organizatorzy 

 

1. Głównymi Organizatorami Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” są: 
a) Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika dla ministrantów „KnC – Króluj nam Chryste”, 
reprezentowana na Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC” przez Redaktora Naczelnego 
lub innego, upoważnionego przez niego przedstawiciela, 
b) Ks. Paweł Guminiak – pomysłodawca i inicjator Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, 


zwani dalej łącznie „Głównym Organizatorem”. 

2. Gospodarzem Mistrzostw, zwanym również Organizatorem Diecezjalnym jest Duszpasterstwo 
Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji, której przeprowadzenie Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” 
zostało powierzone, reprezentowane przez Diecezjalnego Duszpasterza Ministrantów lub 
Diecezjalnego Duszpasterza Sportowców. 
3. Gospodarz Mistrzostw w całości odpowiada za organizację powierzonego mu turniej Mistrzostw 
Polski LSO o Puchar „KnC”, a w szczególności zaś ma obowiązek: 
a) zapewnić odpowiednią ilość hal sportowych o standardzie i wymiarach boiska zbliżonych do 
futsalowych oraz boisk zewnętrznych o wymiarach zbliżonych do boisk typu „Orlik”, 
niezbędnych do sprawnego i terminowego przeprowadzenia turnieju Mistrzostw Polski LSO 
o Puchar „KnC”, z następującym zastrzeżeniem: 
 minimalna liczba hal to 4 (wyłącznie kategoria ministrant), a boisk 10 (pozostałe kategorie 
wiekowe). 
 na każdej hali i boisku podczas każdego dnia rozgrywek musi znajdować się: 
 pełnomocnik Organizatora Diecezjalnego - osoba odpowiedzialna za halę i przebieg 
rozgrywek, 
 przynajmniej jeden sędzia należący do Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej, 
 osoba odpowiadająca za opiekę medyczną, posiadająca uprawnienia w tej dziedzinie, 
 catering – obiad dla uczestników 
b) przygotować ofertę noclegów, z wyżywieniem i/lub bez wyżywienia, które będą opcjonalną 
propozycją dla uczestników Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”. Gospodarz Mistrzostw 
dołoży wszelkich starań, aby noclegi spełniały przepisy epidemiologiczne i normy sanitarne. 


Uczestnicy mogą zorganizować nocleg również samodzielnie. 


 Za przestrzeganie przepisów epidemicznych i norm sanitarnych odpowiedzialny jest 
podmiot świadczący usługę noclegu i/lub wyżywienia. 
c) przygotować materiały promujące Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”, gadżety, 
dedykowaną stronę internetową itp., z wyłączeniem materiałów przygotowywanych przez 
Redakcję „KnC”, 


oraz zwyczajowo powinien: 

a) zapewnić udział znanych osobistości w organizowanym turnieju, 
b) przygotować nagrody i puchary, inne aniżeli wymienione w ust. 4 pkt c – e niniejszego 
paragrafu. 
4. Główny Organizator wspiera Gospodarza Mistrzostw poprzez: 
a) przekazanie know-how Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” Organizatorowi Diecezjalnemu, 
b) przygotowanie materiału promocyjnego w formie specjalnego dodatku do numeru „KnC” 
poprzedzającego Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”, 
c) zapewnienie pucharów przechodnich dla zwycięzców poszczególnych kategorii, 
d) zorganizowanie medali dla drużyn z miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach (po 12 każdego 
koloru, w każdej kategorii). 


 

§2 

Termin i miejsce Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” 

 

1. Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” 2022 odbędą się w dniach 27.06 – 28.06.2022 r. 
2. Drużyny przyjeżdżają i rejestrują się w Biurze Mistrzostw Polski LSO o Puchar KnC 26.06.2022 r. 
3. W nadzwyczajnych i wyjątkowych sytuacjach Głównemu Organizatorowi przysługuje prawo 
zmiany terminów oraz miejsca rozgrywania Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”. 
4. O wyborze miejsca i Gospodarza Mistrzostw na dany rok decyduje Główny Organizator. 


§3 

Kategorie wiekowe 

 

1. Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” przeznaczone są dla chłopców, będących w czynnej służbie ministranckiej i rozgrywane są w następujących kategoriach: 
a) Ministrant (klasy 1 – 5 Szkoła podstawowa), 
b) Lektor Młodszy (klasy 6 – 8 Szkoła Podstawowa oraz odpowiedniki Gimnazjum + 1 Szkoły 
Ponadpodstawowej), 
c) Lektor Starszy (od 2 klasy Szkoły Ponadpodstawowej do ukończenia 20 roku życia). 
2. W kwestiach spornych, decydującym będzie rok urodzenia zawodnika. 3. W przypadku zawodników w wieku lat 20 decydującym będzie moment rozpoczęcia eliminacji na 
szczeblu diecezjalnym, pod warunkiem jednak, że dany zawodnik brał udział na tym poziomie 
rozgrywek. 


 

§ 4 

Uczestnicy 

 

1. W Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” mają zapewniony udział drużyny parafialnych kół 
ministranckich, które wygrały etap diecezjalnych eliminacji do Mistrzostw Polski LSO o Puchar 
„KnC”, pod warunkiem dokonania poprawnego zgłoszenia drużyny w myśl § 5 ust. 1 i 2 niniejszego 
Regulaminu. 
2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć bez eliminacji: 
a) Mistrzowie Polski poszczególnych kategorii z roku poprzedniego - pod warunkiem spełnienia 
wymogów związanych z rejestracją, 
b) drużyna reprezentująca Gospodarza Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” - pod warunkiem 
spełnienia wymogów związanych z rejestracją, 
c) drużyny, którym przyznana zostanie „dzika karta”. 
3. Dopuszcza się występ Parafialnych Klubów Sportowych pod ich własną nazwą, o ile wszyscy 
zawodnicy będą przynależeć do koła ministrantów danej parafii. 
4. Maksymalna liczba zawodników w drużynie: 10 osób (w kategorii ministrant) i 12 osób (w 
pozostałych kategoriach) 
5. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać legitymację ministrancką i/lub zaświadczenie od księdza 
proboszcza, że są czynnymi członkami parafialnego koła ministranckiego. 


 

§ 5 

Zgłoszenia 

 

1. Najpóźniej do 29 kwietnia 2022 r. Diecezjalny Duszpasterz LSO lub Diecezjalny Duszpasterz 
Sportowców zgłasza chęć uczestnictwa swojej diecezji do Gospodarza Mistrzostw. 
2. Najpóźniej do 30 maja 2022 r. do Gospodarza Mistrzostw należy zgłosić parafię – zwycięzcę 
diecezjalnego turnieju eliminacyjnego, która będzie reprezentować diecezję na Mistrzostwach 
Polski LSO o Puchar „KnC”. W przypadku, gdy mistrz diecezji zrezygnuje z prawa startu na 
Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC”, prawo udziału przechodzi na wicemistrza. 


 


3. Do 20 maja 2022 r. ogłoszona zostaje informacja o przyznaniu „dzikich kart”, o które mogą ubiegać 
się drużyny startujące w diecezjalnych eliminacjach do MP LSO o Puchar „KnC”, a które to drużyn 
nie uzyskały awansu na Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” w ramach rozgrywek w swoich 
diecezjach. 
a) Wniosek o przyznanie „dzikiej karty” składa bezpośrednio zainteresowana parafia. 
 W przypadku, gdy dana diecezja nie może zgłosić Mistrza Diecezji z bieżącego roku 
Diecezjalny Duszpasterz LSO/Sportowców może zgłosić prośbę o przyznanie dzikich 
kart dla diecezji, wskazując jednocześnie konkretne parafie i spełniając łącznie 
poniższe warunki (oprócz ppkt. c) p.4) 
b) Wnioski o przyznanie „dzikiej karty” należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na 
adres: knc@swietywojciech.pl lub wysyłać pocztą na adres: Redakcja „KnC”, ul. Chartowo 
5, 61-245 Poznań, z dopiskiem Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” 
c) Każdy wniosek musi zawierać: 
 Właściwą nazwę turnieju, o start, w którym ubiega się dana drużyna parafialna. 
 Jedną kategorię, w której parafia zamierza wystawić swoją reprezentację. 
 Uzasadnienie – formacyjne i/lub sportowe. 
 Informację odnośnie zajętego miejsca w eliminacjach diecezjalnych. 
d) O przyznaniu „dzikiej karty” decydują wspólnie Główny Organizator oraz Gospodarz 
Mistrzostw. Po spełnieniu powyższych wymogów, a w przypadku większej liczby 
wniosków niż miejsce, o prawie przyznania „dzikiej karty” decyduje: 
 Ocena uzasadnienia wniosku, dokonana przez Głównego Organizatora i 
Gospodarza Mistrzostw. 
 „Prawo debiutanta” – pierwszeństwo mają drużyny, którym nie została przyznana 
„dzika karta” we wcześniejszych rozgrywkach Mistrzostw Polski LSO o Puchar 
„KnC”. 
 Wyższe miejsce w rozgrywanych eliminacjach diecezjalnych w przypadku drużyn 
z tej samej diecezji. 
4. Maksymalna liczba drużyn uczestniczących w MP LSO o Puchar „KnC” to 141. 
5. Gospodarz Mistrzostw po uzyskaniu akceptacji Głównego Organizatora ma prawo zmodyfikować 
powyższe zasady zgłoszenia (za wyjątkiem procedury przyznawania „dzikich kart”), przy czym taka 
informacja musi zostać podana ze stosownym wyprzedzeniem do wiadomości publicznej zarówno 
na dedykowanej stronie internetowej, jak i na stronie internetowej Głównego Organizatora. 6. Szczegóły rejestracji uczestników oraz niezbędne dokumenty publikowane będą przez 
Gospodarza Mistrzostw na dedykowanej stronie internetowej, nie później jednak niż do połowy 
lutego danego roku 


 

§ 6 

Wpisowe 

 

1. O kwocie i terminach wpłat decyduje Gospodarz Mistrzostw, przy czym informacja ta powinna być 
podana do wiadomości nie później niż szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia drużyny do 
Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”. 


§ 7 

Przebieg rozgrywek 

 

1. Odpowiedzialnym za przebieg rozgrywek jest Gospodarz Mistrzostw, do którego należy kierować 
wszelkie pytania, skargi i protesty. 
2. Zawody odbywać się będą bez udziału publiczności jeśli wymagają tego przepisy epidemiczne. 
3. Pierwszym etapem Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” są rozgrywki grupowe w myśl zasady 
„każdy z każdym”, po których następuje faza finałowa systemem pucharowym. 
4. Każda z uczestniczących drużyn rozgrywa swoje mecze zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia 
rozgrywek. 
5. Mecze rozgrywane są na halach sportowych (kategoria ministrant) oraz boiskach zewnętrznych 
(pozostałe kategorie wiekowe), wyznaczonych przez Gospodarza Mistrzostw z zastrzeżeniem § 1 
ust. 3 pkt a. 
a) Każdy mecz składać się będzie z 2 połów, z których każda trwać będzie od 7 do 10 minut, w 
zależności od liczby zgłoszonych drużyn. 
b) O ostatecznej długości każdej połowy decydować będzie Gospodarz Mistrzostw, po uzyskaniu 
akceptacji ze strony Organizatora Głównego. 
c) dopuszcza się, aby mecze fazy finałowej były dłuższe aniżeli mecze fazy grupowej. 
d) Zespoły występują w następujących zestawieniach liczebnych 
 Kategoria ministrant – 4 zawodników w polu + bramkarz 
 Pozostałe kategorie – 5 zawodników w polu + bramkarz 
6. Osobą władną do interpretacji Przepisów Gry w trakcie rozgrywanego meczu jest wyłącznie sędzia 
zawodów. 
7. Wszystkie mecze sędziowane są przez sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
a) Dopuszcza się sędziowanie spotkań przez jednego sędziego. b) Zaleca się, by mecze od poziomu półfinału sędziowane były przez dwóch arbitrów. 
c) Gospodarz Mistrzostw zobowiązany jest do poinformowania sędziów o przepisach gry oraz o 
charakterze rozgrywek, jak również o konieczności posiadania dokumentu potwierdzającego 
przynależność do KS OZPN. 
d) Głównemu Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji uprawnień sędziów poprzez żądnie 
okazania dokumentu wymienionego powyżej. 
8. W trakcie toczących się rozgrywek z drużyną mogą towarzyszyć maksymalnie 3 osoby – ksiądz 
opiekun, trener oraz opiekun świecki. Wyłącznie te osoby mają prawo przebywać w szatniach i 
przy ławkach rezerwowych. 
9. Kapitan zespołu jest zobowiązany po meczu do podpisania protokołu. Swoim podpisem 
potwierdza wydarzenia, które miały miejsce w trakcie zawodów. 
10. W fazie grupowej za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1, a za porażkę 0. 
11. O kolejności w tabeli przy równej liczbie meczów decyduje (wg kolejności ważności): 
a) wynik bezpośrednich meczów, różnica bramek, bramki strzelone, seria rzutów karnych 
rozegrana między zainteresowanymi drużynami; 
b) w przypadku trzech lub więcej drużyn z taką samą ilością punktów, tworzy się małą tabelkę, 
w której uwzględnia się mecze wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W takiej 
tabelce o kolejności decyduje: liczba punktów, różnica bramek, bramki strzelone, losowanie. 
12. W fazie pucharowej, w przypadku remisu, sędzia po zakończeniu spotkania zarządzi serię rzutów 
karnych. 
a) W pierwszej serii każdej z drużyn przysługiwać będzie po 3 rzuty karne. 
b) Gdy w pierwszej serii zawody nie zostaną rozstrzygnięte, sędzia zarządzi strzelanie rzutów 
karnych po jednej kolejce w myśl zasady „nagłej śmierci”. 
13. Sędziowie mają obowiązek karać zawodników za wulgarne, niekulturalne i brutalne zachowanie 
oraz faule, które mogą grozić uszczerbkiem na zdrowiu, a także przeszkodziły w zdobyciu gola. 
14. Walkowery (0:6) przyznawane są, gdy: 
a) Zgłoszona i zarejestrowana drużyna nie stawi się na miejscu o wyznaczonej godzinie (po 
kwadransie sędzia ogłosi walkower), 
b) w drużynie będzie grał nieuprawniony zawodnik. 
15. Każdy z uczestników rozgrywek jest zobowiązany do posiadania przy sobie aktualnego dowodu 
tożsamości ze zdjęciem. 
16. Kontrolę zawodników ma prawo przeprowadzić: 
a) Główny Organizator – w dowolnym momencie. 
b) Gospodarz Mistrzostw – w dowolnym momencie. c) Gospodarz Mistrzostw na wniosek kapitana lub opiekuna drużyny przeciwnej – przed 
meczem zainteresowanych drużyn. 
d) Drużyna, która zgłosi zawodników nie będących w czynnej służbie liturgicznej swojej parafii, 
zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek oraz ukarana 2-letnim zakazem uczestniczenia 
we wszystkich rozgrywkach i turniejach organizowanych przez Głównego Organizatora. 
17. Wszelkie protesty, skargi i zażalenia związane z przebiegiem gry należy kierować do Gospodarza 
Mistrzostw, który w porozumieniu z Głównym Organizatorem dokona niezwłocznego rozpatrzenia 
sprawy. 
a) w kwestiach spornych decydującym głosem dysponuje Główny Organizator. 
18. Inne, szczegółowe kwestie przebiegu rozgrywek Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, nieobjęte 
niniejszym regulaminem zostaną określone i podane do wiadomości przez Gospodarza 
Mistrzostw, najpóźniej w momencie rejestracji zgłoszonych drużyn. 


§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” jest 
zobowiązany do zaznajomienia się z powyższym regulaminem oraz musi bezwzględnie się do 
niego zastosować. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. 
2. Każdy uczestnik Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” zobowiązany jest do posiadania zgody 
rodziców na uczestnictwo w turnieju pod opieką wskazanych z imienia i nazwiska opiekunów 
pełnoletnich (ksiądz, osoba świecka), którzy biorą pełną odpowiedzialność prawną za danego 
uczestnika – wg wzoru przygotowanego przez Gospodarza Mistrzostw. Główny Organizator oraz 
Gospodarz Mistrzostw nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zachowania i sytuacje 
zachodzące wewnątrz poszczególnych drużyn, z ich udziałem, czy też z udziałem opiekunów 
drużyn. 
 Uczestnicy pełnoletni mogą niniejszą zgodę podpisać samodzielnie, nie są jednak 
zwolnieni z jej posiadania. 
3. Drużyny są zobowiązane do ubezpieczenia się we własnym zakresie. 
4. Każdej drużynie powinien towarzyszyć Ksiądz Opiekun, który w trakcie Mistrzostw Polski LSO o 
Puchar „KnC” będzie pełnił opiekę duchową nad swoimi ministrantami. 
5. Parafia ponosi odpowiedzialność finansową za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, 
ministrantów i lektorów lub osób towarzyszących. 
6. Główny Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu oraz jako 
jedyny ma prawo regulować wszelkimi sprawami nie objętymi niniejszym regulaminem, a które 
na jego mocy nie zostały przekazane w kompetencje Gospodarza Mistrzostw. 7. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z uczestniczeniem w Mistrzostwach 
jest Gospodarz Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”. 
8. Główny Organizator oraz Gospodarz Mistrzostw zastrzegają sobie prawo prowadzenia relacji 
sportowych z przebiegu mistrzostw. Dlatego też uczestnicy Mistrzostw Polski LSO o Puchar 
„KnC”, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni, 
proszeni są o wyrażenie zgody na publikację ich wizerunku (wizerunku dziecka). Jej brak 
wyklucza możliwość uczestniczenia w Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC”. 
9. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane wyłącznie za zgodą Redaktora 
Naczelnego „KnC”. 
10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2021 roku do odwołania. 


 


 
Pliki do pobrania
Newsletter
Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące informacje.
Social media