Mistrzostwa Polski LSO w Piłce Nożnej Halowej o Puchar "KnC"

Regulamin XIV Mistrzostw Polski LSO o Puchar "KnC"
MISTRZOSTWA POLSKI LSO W PIŁCE
NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR "KnC"
XIV Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar „KnC” (pełna nazwa turnieju, w skrócie: Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” lub Mistrzostwa Polski o Puchar „KnC” lub Mistrzostwa Polski „KnC”) po raz pierwszy odbywają się w Diecezji Łowickiej. Po raz pierwszy też oficjalnie dwa miasta – Skierniewice i Sochaczew – będą występować w charakterze gospodarzy Mistrzostw Polski „KnC”. Niecodziennym jest również fakt, że rozgrywki nie goszczą w stolicy diecezji, choć taka sytuacja miała już miejsce przy okazji drugiej edycji w 2007 roku, gdzie Mistrzostwa Polski o Puchar „KnC” odbywały się w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, a rozgrywki toczyły się w Pile.
 
Mistrzostwa rozgrywane są w trzech kategoriach wiekowych:
- ministrant (roczniki 2007 – 2011)
- lektor młodszy (roczniki 2003 – 2006)
- lektor starszy (roczniki 1998 – 2002)

zgłoszenia drużyn: http://www.osirskierniewice.pl/lso-jak-sie-zapisac/
wnioski o "dziką kartę": knc@swietywojciech.pl
informacje o pakietach: http://www.osirskierniewice.pl/lso-pakiety/
 • Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar „KnC”
 • 1-2 maja 2019 r., Skierniewice i Sochaczew
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI LSO O PUCHAR „KnC”
 
 
§ 1
Organizatorzy
 
 1. Głównymi Organizatorami Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” są:
 1. Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika dla ministrantów „KnC – Króluj nam Chryste”, reprezentowana na Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC” przez Redaktora Naczelnego lub innego, upoważnionego przez niego przedstawiciela,
 2. Ks. Paweł Guminiak – pomysłodawca i inicjator Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”,
zwani dalej łącznie „Głównym Organizatorem”.
 1. Gospodarzem Mistrzostw, zwanym również Organizatorem Diecezjalnym jest Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji, której przeprowadzenie Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” zostało powierzone, reprezentowane przez Diecezjalnego Duszpasterza Ministrantów lub Diecezjalnego Duszpasterza Sportowców.
 2. Gospodarz Mistrzostw w całości odpowiada za organizację powierzonego mu turniej Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, a w szczególności zaś ma obowiązek:
 1. zapewnić odpowiednią ilość hal sportowych o standardzie i wymiarach boiska zbliżonych do futsalowych, niezbędnych do sprawnego i terminowego przeprowadzenia turnieju Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, z następującym zastrzeżeniem:
 • minimalna liczba hal to 9,
 • na każdej hali podczas każdego dnia rozgrywek musi znajdować się:
 • pełnomocnik Organizatora Diecezjalnego - osoba odpowiedzialna za halę i przebieg rozgrywek,
 • przynajmniej jeden sędzia należący do Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej,
 • osoba odpowiadająca za opiekę medyczną, posiadająca uprawnienia w tej dziedzinie,
 • catering – obiad dla uczestników.
 1. przygotować ofertę noclegów wraz z wyżywieniem dla wszystkich uczestników turnieju, o zróżnicowanym standardzie i cenie,
 2. przygotować materiały promujące Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”, gadżety, dedykowaną stronę internetową itp., z wyłączeniem materiałów przygotowywanych przez Redakcję „KnC”,oraz zwyczajowo powinien:
 1. zapewnić udział znanych osobistości w organizowanym turnieju,
 2. przygotować nagrody i puchary, inne aniżeli wymienione w ust. 4 pkt c – e niniejszego paragrafu.
 1. Główny Organizator wspiera Gospodarza Mistrzostw poprzez:
 1. przekazanie know – how Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” Organizatorowi Diecezjalnemu,
 2. przygotowanie materiału promocyjnego w formie specjalnego dodatku do numeru „KnC” poprzedzającego Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”,
 3. zapewnienie pucharów przechodnich dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
 4. zapewnienie pamiątkowych statuetek dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
 5. zorganizowanie medali dla drużyn z miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach (po 12 każdego koloru, w każdej kategorii).
 
§2
Termin i miejsce Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”
 
 1. Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” odbywają się w dniach 1-2.05. danego roku.
 2. Miejsce kolejnych rozgrywek ogłaszane jest zwyczajowo każdego roku na gali kończącej Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”. W wyjątkowych sytuacjach Główny Organizator ma prawo ogłosić organizatora kolejnych Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” w późniejszym terminie.
 3. W nadzwyczajnych i wyjątkowych sytuacjach Głównemu Organizatorowi przysługuje prawo zmiany terminów oraz miejsca rozgrywania Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”.
 4. O wyborze miejsca i Gospodarza Mistrzostw na dany rok decyduje Główny Organizator.
§3
Kategorie wiekowe
 
 1. Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” przeznaczone są dla chłopców, będących w czynnej służbie ministranckiej i rozgrywane są w następujących kategoriach:
 1. Ministrant (klasy 1 – 5 Szkoła podstawowa),
 2. Lektor Młodszy (klasy 6 – 8 Szkoła Podstawowa oraz odpowiedniki Gimnazjum + 1 Szkoły Ponadpodstawowej),
 3. Lektor Starszy (od 2 klasy Szkoły Ponadpodstawowej do ukończenia 20 roku życia).
 1. Poszczególnym kategoriom wiekowym odpowiadać będą właściwe roczniki urodzenia uczestników, które corocznie będą podawane przez Głównego Organizatora.
 2. W kwestiach spornych, decydującym będzie rok urodzenia zawodnika.
 3. W przypadku zawodników w wieku lat 20 decydującym będzie moment rozpoczęcia eliminacji na szczeblu diecezjalnym, pod warunkiem jednak, że dany zawodnik brał udział na tym poziomie rozgrywek.
 
§ 4
Uczestnicy
 
 1. W Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” mają zapewniony udział drużyny parafialnych kół ministranckich, które wygrały etap diecezjalnych eliminacji do Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, pod warunkiem dokonania poprawnego zgłoszenia drużyny w myśl § 5 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.
 2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć bez eliminacji:
 1. Mistrzowie Polski poszczególnych kategorii z roku poprzedniego,
 2. drużyna reprezentująca Gospodarza Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”,
 3. drużyny, którym przyznana zostanie „dzika karta”.
 1. Dopuszcza się występ Parafialnych Klubów Sportowych pod ich własną nazwą, o ile wszyscy zawodnicy będą przynależeć do koła ministrantów danej parafii.
 2. Maksymalna liczba zawodników w drużynie: 10 osób.
 3. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać legitymację ministrancką i/lub zaświadczenie od księdza proboszcza, że są czynnymi członkami parafialnego koła ministranckiego.
 
§ 5
Zgłoszenia
 
 1. Najpóźniej do 20 marca danego roku Diecezjalny Duszpasterz LSO zgłasza chęć uczestnictwa swojej diecezji do Gospodarza Mistrzostw.
 2. najpóźniej do 20 kwietnia danego roku do Gospodarza Mistrzostw należy zgłosić parafię – zwycięzcę diecezjalnego turnieju eliminacyjnego, która będzie reprezentować diecezję na Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC”. W przypadku, gdy mistrz diecezji zrezygnuje z prawa startu na Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC”, prawo udziału przechodzi na vicemistrza.
 3. Do 30 marca danego roku ogłoszona zostaje informacja o przyznaniu „dzikich kart”, o które mogą ubiegać się drużyny startujące w diecezjalnych eliminacjach do MP LSO o Puchar „KnC”, a które to drużyn nie uzyskały awansu na Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” w ramach rozgrywek w swoich diecezjach.
 1. Wniosek o przyznanie „dzikiej karty” składa bezpośrednio zainteresowana parafia. Nie ma możliwości przyznania „dzikiej karty” dla diecezji.
 2. Wnioski o przyznanie „dzikiej karty” należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: knc@swietywojciech.pl lub wysyłać pocztą na adres: Redakcja „KnC”, ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, z dopiskiem Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”
 3. Każdy wniosek musi zawierać:
 • Właściwą nazwę turnieju, o start w którym ubiega się dana drużyna parafialna.
 • Jedną kategorię, w której parafia zamierza wystawić swoją reprezentację.
 • Uzasadnienie – formacyjne i/lub sportowe.
 1. O przyznaniu „dzikiej karty” decydują wspólnie Główny Organizator oraz Gospodarz Mistrzostw. Po spełnieniu powyższych wymogów, a w przypadku większej liczby wniosków niż miejsce, o prawie przyznania „dzikiej karty” decyduje:
 • Ocena uzasadnienia wniosku, dokonana przez Głównego Organizatora i Gospodarza Mistrzostw.
 • „Prawo debiutanta” – pierwszeństwo mają drużyny, którym nie została przyznana „dzika karta” we wcześniejszych rozgrywkach Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”.
 • Wyższe miejsce w rozgrywanych eliminacjach diecezjalnych ­ w przypadku drużyn z tej samej diecezji.
 1. Maksymalna liczba drużyn uczestniczących w MP LSO o Puchar „KnC” to 141.
 2. Gospodarz Mistrzostw po uzyskaniu akceptacji Głównego Organizatora ma prawo zmodyfikować powyższe zasady zgłoszenia (za wyjątkiem procedury przyznawania „dzikich kart”), przy czym taka informacja musi zostać podana ze stosownym wyprzedzeniem do wiadomości publicznej zarówno na dedykowanej stronie internetowej, jak i na stronie internetowej Głównego Organizatora.
 3. Szczegóły rejestracji uczestników oraz niezbędne dokumenty publikowane będą przez Gospodarza Mistrzostw na dedykowanej stronie internetowej, nie później jednak niż do połowy lutego danego roku
 
§ 6
Wpisowe
 
 1. O kwocie i terminach wpłat decyduje Gospodarz Mistrzostw, przy czym informacja ta powinna być podana do wiadomości nie później niż szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia drużyny do Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”.
§ 7
Przebieg rozgrywek
 
 1. Odpowiedzialnym za przebieg rozgrywek jest Gospodarz Mistrzostw, do którego należy kierować wszelkie pytania, skargi i protesty.
 2. Pierwszym etapem Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” są rozgrywki grupowe w myśl zasady „każdy z każdym”, po których następuje faza finałowa systemem pucharowym.
 3. Każda z uczestniczących drużyn rozgrywa swoje mecze zarówno pierwszego, jak i drugie dnia rozgrywek.
 4. Mecze rozgrywane są na halach sportowych wyznaczonych przez Gospodarza Mistrzostw z zastrzeżeniem § 1 ust 3 pkt a.
 1. Każdy mecz składać się będzie z 2 połów, z których każda trwać będzie od 7 do 10 minut, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
 2. O ostatecznej długości każdej połowy decydować będzie Gospodarz Mistrzostw, po uzyskaniu akceptacji ze strony Organizatora Głównego.
 3. dopuszcza się, aby mecze fazy finałowej były dłuższe aniżeli mecze fazy grupowej.
 1. Obowiązują zasady gry w futsal z następującymi zastrzeżeniami:
 1. dopuszcza się nieograniczoną grę z bramkarzem, bez konieczności wprowadzenia bramkarza lotnego,
 2. nie następuje kumulacja fauli,
 3. nie obowiązuje przepis o przedłużonym rzucie karnym,
 4. gdy wszelkie inne zapisy niniejszego Regulaminu stoją w opozycji do Przepisów Gry w futsal, obowiązującym jest zapis Regulaminu.
 1. Osobą władną do interpretacji Przepisów Gry w trakcie rozgrywanego meczu jest wyłącznie sędzia zawodów.
 2. Wszystkie mecze sędziowane są przez sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
 1. Dopuszcza się sędziowanie spotkań przez jednego sędziego.
 2. Zaleca się, by mecze od poziomu półfinału sędziowane były przez dwóch arbitrów.
 3. Gospodarz Mistrzostw zobowiązany jest do poinformowania sędziów o przepisach gry oraz o charakterze rozgrywek, jak również o konieczności posiadania dokumentu potwierdzającego przynależność do KS OZPN.
 4. Głównemu Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji uprawnień sędziów poprzez żądnie okazania dokumentu wymienionego powyżej.
 1. Kapitan zespołu jest zobowiązany po meczu do podpisania protokołu. Swoim podpisem potwierdza wydarzenia, które miały miejsce w trakcie zawodów.
 2. W fazie grupowej za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1, a za porażkę 0.
 3. O kolejności w tabeli przy równej liczbie meczów decyduje (wg kolejności ważności):
 1. wynik bezpośrednich meczów, różnica bramek, bramki strzelone, seria rzutów karnych rozegrana między zainteresowanymi drużynami;
 2. w przypadku trzech lub więcej drużyn z taką samą ilością punktów, tworzy się małą tabelkę, w której uwzględnia się mecze wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W takiej tabelce o kolejności decyduje: liczba punktów, różnica bramek, bramki strzelone, losowanie.
 1. W fazie pucharowej, w przypadku remisu, sędzia po zakończeniu spotkania zarządzi serię rzutów karnych.
 1. W pierwszej serii każdej z drużyn przysługiwać będzie po 3 rzuty karty.
 2. Gdy w pierwszej serii zawody nie zostaną rozstrzygnięte, sędzia zarządzi strzelanie rzutów karnych po jednej kolejce w myśl zasady „nagłej śmierci”.
 1. Sędziowie mają obowiązek karać zawodników za wulgarne, niekulturalne i brutalne zachowanie oraz faule, które mogą grozić uszczerbkiem na zdrowiu, a także przeszkodziły w zdobyciu gola.
 2. Walkowery (0:6) przyznawane są, gdy:
 1. Zgłoszona i zarejestrowana drużyna nie stawi się na miejscu o wyznaczonej godzinie (po kwadransie sędzia ogłosi walkower),
 2. w drużynie będzie grał nieuprawniony zawodnik.
 1. Każdy z uczestników rozgrywek jest zobowiązany do posiadania przy sobie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Kontrolę zawodników ma prawo przeprowadzić:
 1. Główny Organizator – w dowolnym momencie.
 2. Gospodarz Mistrzostw – w dowolnym momencie.
 3. Gospodarz Mistrzostw na wniosek kapitana lub opiekuna drużyny przeciwnej – przed meczem zainteresowanych drużyn.
 4. Drużyna, która zgłosi zawodników nie będących w czynnej służbie liturgicznej swojej parafii, zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek oraz ukarana 2-letnim zakazem uczestniczenia we wszystkich rozgrywkach i turniejach organizowanych przez Głównego Organizatora.
 1. Wszelkie protesty, skargi i zażalenia związane z przebiegiem gry należy kierować do Gospodarza Mistrzostw, który w porozumieniu z Głównym Organizatorem dokona niezwłocznego rozpatrzenia sprawy.
 1. w kwestiach spornych decydującym głosem dysponuje Główny Organizator.
 1. Inne, szczegółowe kwestie przebiegu rozgrywek Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, nieobjęte niniejszym regulaminem zostaną określone i podane do wiadomości przez Gospodarza Mistrzostw, najpóźniej w momencie rejestracji zgłoszonych drużyn.
§ 8
Postanowienia końcowe
 
 1. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” jest zobowiązany do zaznajomienia się z powyższym regulaminem oraz musi bezwzględnie się do niego zastosować. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 2. Drużyny są zobowiązane do ubezpieczenia się we własnym zakresie.
 3. Każdej drużynie powinien towarzyszyć Ksiądz Opiekun, który w trakcie Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” będzie pełnił opiekę duchową nad swoimi ministrantami.
 4. Parafia ponosi odpowiedzialność finansową za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, ministrantów i lektorów lub osób towarzyszących.
 5. Główny Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu oraz jako jedyny ma prawo regulować wszelkimi sprawami nie objętymi niniejszym regulaminem, a które na jego mocy nie zostały przekazane w kompetencje Gospodarza Mistrzostw.
 6. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z uczestniczeniem w Mistrzostwach jest Gospodarz Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo prowadzenia relacji sportowych z przebiegu mistrzostw. Dlatego też uczestnicy Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni, proszeni są o wyrażenie zgody na publikację ich wizerunku (wizerunku dziecka). Jej brak wyklucza możliwość uczestniczenia w Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC”.
 8. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane wyłącznie za zgodą Redaktora Naczelnego „KnC”.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.05.2018 roku do odwołania.
 
 
Pliki do pobrania

Następne mistrzostwa za

Zajrzyj do księgarni
W obronie wiary. C. S. Lewisa argumenty na rzecz chrześcijaństwa
Richard R. Purtill
KSIĄŻKA
32,00 zł 10,00 zł
Odważni Best
seller
Randy Alcorn
KSIĄŻKA
34,90 zł 29,50 zł
Kim jestem? Pytania w drodze
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
29,90 zł 25,50 zł

Ciekawe wydarzenia

 
Newsletter
Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące informacje.
Social media