Z komżą

KnC 5/2024

Konkurs

Konkurs

regulamin wykreślanki "KnC"

Autor: Redakcja "KnC"
Regulamin konkursu „Wykreślanka KnC”
I.  ORGANIZATOR  I  CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Organizatorem konkursu jest firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., wydawca miesięcznika „KnC – Króluj nam Chryste” z siedzibą w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000095729 – dalej
  ( „Organizator”).
 2. Konkurs rozpoczyna się 30.4.2024 r. i trwa do 31.5.2024 r.
 3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.
 4. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz rodziny pracowników firmy Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
 5.  Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego przeprowadzenia określa wyłącznie niniejszy regulamin („Regulamin”), a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 6.  Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej: www.ministranci.pl
II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs przeznaczony jest dla czytelników czasopisma „KnC – Króluj nam Chryste”, którzy w trakcie trwania konkursu prawidłowo rozwiążą wykreślankę znajdujące się w numerze 5/maj 2024 KnC.
 2. Rozwiązanie wykreślanki należy przesłać na adres: Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., 61-245 Poznań, ul. Chartowo 5 lub pocztą elektroniczną na adres: knc@swietywojciech.pl, z dopiskiem – „Wykreślanka KnC – maj 24”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31.5.2024 r.
 3. Uczestnik może wziąć udział w konkursie jeden raz.
 4. Prace przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora i mogą być przez niego wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie do Organizatora w sposób określony w punkcie 2 oświadczenia rodzica lub opiekuna Uczestnika konkursu o  poniższej treści:
 
OŚWIADCZENIE
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, ul.Chartowo 5 danych osobowych podanych przez mojego syna/córkę ………………………………………. w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail,
w celu uczestniczenia w konkursie krzyżówkowym organizowanym przez Redakcję „KnC”, wyłonienia zwycięzców spośród osób przysyłających rozwiązania krzyżówek oraz w celu przesłania na wskazany adres wylosowanych nagród. W przypadku wylosowania przez córkę/syna nagrody wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości na łamach „KnC” oraz na  stronie internetowej www.ministranci.pl oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez „KnC” (Facebook, Instagram, Twitter) imienia i nazwiska oraz miejscowości, z której córka/syn pochodzi. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu. Jestem świadomy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w konkursie,  oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu  do moich  danych,  możliwości ich poprawiania  oraz możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie”.
  ………………………………………                             ….………………………………………………………………………………………
      Miejscowość i data                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika      
 
 
 
 
 
 
III.ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy liturgicznej i biblijnej Czytelników czasopisma „KnC”.
 2. Wpisanie przez uczestnika konkursu wszystkich poprawnych haseł równoznaczne jest z prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki.
 3. W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem konkursu, wielokrotnego, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem konkursu, Uczestnik zostanie pominięty w procesie przyznawania nagród.
 4. Brak możliwości odczytania z jakiegokolwiek powodu nadesłanej odpowiedzi, skutkować będzie pominięciem w procesie przyznawania nagród, bez przesyłania informacji do uczestnika.
 5. Zgłoszenia odpowiedzi zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu, będą dyskwalifikowane.
 6. Nagrodą w konkursie są upominki książkowe przygotowane przez Redakcję „KnC”. Nagrodzone zostaną 3 (trzy), które pierwsze prześlą prawidłowo rozwiązane wykreślanki „KnC”, chyba że prawidłowych odpowiedzi będzie mniej lub wcale.
 
IV.ZASADY INFORMOWANIA O NAGRODACH
 1. Lista osób nagrodzonych w konkursie może zostać również opublikowana w KnC, na stronie www.ministranci.pl i/lub na mediach społecznościowych prowadzonych przez KnC, do dnia 31.12.2024 r.
 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnieniu przez Zwycięzcę wymogów podanych w punkcie II.1 regulaminu konkursu, nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki konkursu.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, ani  wypłacenie jej równowartości
  w formie pieniężnej.
 
V.ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
  O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decydują data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje należy przesłać na adres Organizatora podany w punkcie I.1 Regulaminu konkursu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
 5. Organizator powiadomi pisemnie Uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez Uczestnika.
 
VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest organizator konkursu - firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, który zapewnia wszystkim zgłoszonym Uczestnikom realizację uprawnień  wynikających z  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 133, poz. 883, z późn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014re. Poz.1182).
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz  doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji, zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych.
 3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w punkcie VI.2 oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz miejscowości, z której pochodzi w czasopiśmie „KnC”, na stronie internetowej www.ministranci.pl oraz mediach społecznościowych prowadzonych przez „KnC” (Facebook, Instagram, Twitter).
 4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane przez organizatora innym podmiotom.
 5. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy lub do momentu odwołania zgody, a w przypadku uczestników, którym przyznano nagrody, przez okres 5 lat po roku w którym rozstrzygnięto konkurs.
 6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji – ochronadanych@swietywojciech.pl,
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu lub które powstały bez jego winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego  lub nie doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.
 10. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Komentarze

Zostaw wiadomość
Wpisz kod bezpieczeństwa
 Security code

Komentarze - facebook

Facebook - ministranci.pl

Inne z komżą

KnC 6/2024, ks. Marcin Grzesiak
KnC 6/2024, ks. Jakub Dębiec
KnC 6/2024, ks. Kamil Falkowski
KnC 5/2024, ks. Jakub Dębiec

Bez komży

KnC 6/2024, Michał Bondyra
KnC 5/2024, Michał Bondyra
Zajrzyj do księgarni
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
Paweł z Tarsu. Uczeń-misjonarz Best
seller
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
20,00 zł 6,00 zł
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

Ciekawe wydarzenia

 
Newsletter
Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące informacje.
Social media