Z komżą

KnC 7/2016

Konkurs

Konkurs

Rozwiąż krzyżówki - wygraj tablet

Autor: Michał Bondyra
Rozwiąż krzyżówki i quiz, dokończ zdanie "Czytam KnC, bo..." i zagraj o tablet!
Regulamin konkursu „Walczę o tablet”
I.  ORGANIZATOR  I  CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Organizatorem konkursu jest firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., wydawca miesięcznika „KnC – Króluj nam Chryste” z siedzibą w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000095729 – dalej
  ( „Organizator”).
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.06.2016 r. i  trwa do dnia  31.08.2016 r.
 3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.
 4. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz rodziny pracowników firmy Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
 5.  Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego przeprowadzenia określa wyłącznie niniejszy regulamin („Regulamin”), a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 6.  Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej: www.ministranci.pl
II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs przeznaczony jest dla czytelników czasopisma „KnC – króluj nam Chryste”, którzy w trakcie trwania konkursu prawidłowo rozwiążą wszystkie krzyżówki znajdujące się w nr 7-8/2016 KnC oraz dokończą zdanie: „Czytam „KnC”, bo…”
 2. Rozwiązania krzyżówek wraz z odpowiedzią na pytanie, o którym mowa w punkcie 1 należy przesłać na adres: Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., 61-245 Poznań, ul. Chartowo 5 (osoba kontaktowa Robert Olejnik) lub  pocztą elektroniczną na adres: knc@swietywojciech.pl, z dopiskiem – „Walczę o tablet”.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31.08.2016 r.
 3. Uczestnik może wziąć udział w konkursie jeden raz.
 4. Prace przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora i mogą być przez niego wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez Uczestnika i przesłanie do Organizatora w sposób określony w punkcie 2 oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika („Oświadczenie”), o poniższej treści:
 
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu firmę Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-245) ul. Chartowo 5, danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do konkursu „Walczę o tablet” w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu.
Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzę i wizerunku na stronie internetowej www.ministranci.pl oraz na Facebooku KnC oraz na przekazanie moich danych osobowych Fundatorowi nagród.
Jedocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu, co do dalszego ich przetwarzania.
 
…………………………………………………
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego
 
III.  ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego czytasz KnC?” .
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszej i najoryginalniejszej odpowiedzi, którego dokonana Komisja konkursowa w składzie:
 • Aneta Popławska
 • Michał Bondyra
 • Robert Olejnik
 1. W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem konkursu, wielokrotnego, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem konkursu, Uczestnik zostanie pominięty w procesie przyznawania nagród.
 2. Brak możliwości odczytania z jakiegokolwiek powodu nadesłanej odpowiedzi, skutkować będzie pominięciem w procesie przyznawania nagród, bez przesyłania informacji do uczestnika.
 3. Zgłoszenia odpowiedzi zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu, będą dyskwalifikowane.
 4. Autor najciekawszej odpowiedzi (Zwycięzca) zostanie nagrodzony tabletem.
 
IV.  ZASADY INFORMOWANIA O NAGRODACH
 1. O wygranej Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany przez organizatora telefonicznie lub mailowo. Zwycięzca konkursu podany zostanie do wiadomości na stronie www.ministranci.pl, do dnia 15.09.2016 r.
 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnieniu przez Zwycięzcę wymogów podanych w punkcie II.1 regulaminu konkursu, nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki konkursu.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, ani  wypłacenie jej równowartości
  w formie pieniężnej.
 
V.  ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
  O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decydują data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje należy przesłać na adres Organizatora podany w punkcie I.1 Regulaminu konkursu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
 5. Organizator powiadomi pisemnie Uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez Uczestnika.
 
 
VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest organizator konkursu - firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, która zapewnia wszystkim zgłoszonym Uczestnikom realizację uprawnień  wynikających z  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 133, poz. 883, z późn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014re. Poz.1182).
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz  doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.
 3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w punkcie VI.2 oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku na stronie internetowej www.ministranci.pl i na Facebooku KnC.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Fundatorowi w celu umożliwienia Zwycięzcy odbioru nagród.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu lub które powstały bez jego winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego  lub nie doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.
 7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze

Zostaw wiadomość
Wpisz kod bezpieczeństwa
 Security code

Komentarze - facebook

Facebook - ministranci.pl

Inne z komżą

KnC 4/2024, Redakcja "KnC"
KnC 4/2024, Dominik Robakowski
KnC 4/2024, ks. Jakub Dębiec

Bez komży

KnC 4/2024, Michał Bondyra
KnC 4/2024, Michał Bondyra
KnC 3/2024, Michał Bondyra
Zajrzyj do księgarni
Kim jestem? Pytania w drodze
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
29,90 zł 25,50 zł
Paweł z Tarsu. Uczeń-misjonarz Best
seller
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
20,00 zł 6,00 zł
Palące pytania na temat Boga
Emanuelle Pastore
KSIĄŻKA
25,00 zł 5,00 zł

Ciekawe wydarzenia

 
Newsletter
Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące informacje.
Social media